Nieuwe cao Nederlandse Podia met WWZ, ZZP en duurzaamheidsafspraken

Vlak voor de start van de zomer werd onder begeleiding van LeVinck Cao en Bestuur een nieuw cao-akkoord bereikt voor de Nederlandse Podia. WNP en FNV Kiem (vanaf 1 juli 2017 de Kunstenbond) spreken van moderne principiële keuzes. Er zijn afspraken gemaakt over flexibele inzet van werknemers zoals deze mogelijk zijn onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, inzet van zelfstandigen en mogelijkheden voor ouderen om meer in deeltijd te werken.

De onderhandelingen kenmerkten zich door een zoektocht naar evenwicht waarbij het voor werkgevers van belang was om de huidige flexibiliteit van inzet van bepaalde groepen werknemers overeind te houden en voor werknemers om alleen flexibiliteit toe te staan waar strikt noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering tijdens de theaterseizoenen. De aanpassingen in de Wet Werk en Zekerheid met de optie voor seizoensgebonden werkzaamheden bood een goede oplossing voor partijen. Tegelijkertijd is er oog voor de inzet van een toenemend aantal ZZP'ers. Naast dat er werk gemaakt wordt van modelovereenkomsten met de belastingdienst, worden nu ook in de cao regels opgenomen over het minimum tarief waardoor een gelijk speelveld met werknemers is gegarandeerd. Tot slot wordt het voor oudere werknemers mogelijk om te kiezen voor 80% werktijd, met 90% salaris en 100% pensioen. De salarissen stijgen met 1%.