Algemene voorwaarden LeVinck (Kamer van koophandel 61984639 en 61985023) versie 27 november 2014

 

Artikel 1 Definities

·  Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of de voltooiing van de opdracht. De informatie of gegevens, al dan niet ondergebracht bij Derden, zijn al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen;

·  Derde: (rechts)persoon, niet zijnde LeVinck of Opdrachtgever;

·  LeVinck: LeVinck B.V. en dochter c.q. zuster B.V’s waaronder in ieder geval LeVinck CAO en Bestuur B.V., ook wel Opdrachtnemer;

·  Medewerker:een natuurlijke persoon, werkzaam bij of verbonden aan LeVinck, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

·  Opdracht: de door Opdrachtgever aan LeVinck verstrekte Opdracht om Werkzaamheden te verrichten c.q. diensten te verlenen. Onder Opdracht dient onder voorkomende gevallen ook Deelopdrachten te worden verstaan.

·  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie LeVinck enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt onder Opdrachtgever alle werknemers van de Opdrachtgever en aan de Opdrachtgever gelieerde Derden, in welke hoedanigheid dan ook, begrepen;

·  Partijen: Opdrachtgever en LeVinck en eventueel Derde.

·  Werkzaamheden: alle door LeVinck ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en alle daaruit voor LeVinck voortvloeiende Werkzaamheden. De Werkzaamheden van LeVinck omvatten in ieder geval, maar niet alleen, de volgende activiteiten: het adviseren, ondersteunen en deel uitmaken van, alsmede het onderhandelen namens of toezichthouden op een bestuur, dagelijkse leiding of ondernemingsraad van publiek- of privaatrechtelijke organisaties, verenigingen, stichtingen en/of coöperaties, waaronder mede begrepen pensioenfondsen en brancheverenigingen, alsook het adviseren, ondersteunen en onderhandelen namens individuele werkgevers en/of werknemers van publiek- of privaatrechtelijke organisaties, verenigingen, stichtingen, en/of coöperaties op het gebied van arbeidsvoorwaardenregelingen, collectieve arbeidsvoorwaarden alles wat in de ruimste zin daarmee verband kan houden. 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)verhoudingen tussen LeVinck en Opdrachtgever betreffende door LeVinck ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen een door LeVinck aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.

2.Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van LeVinck, van de bestuurders van de vennootschappen die aandeelhouder/bestuurder in de vennootschap zijn of zijn geweest, alsmede alle voor haar werkzame personen en door haar ingeschakelde Derden. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor LeVinck werkzaam zijn.

3.Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaats gevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

4.Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Hiervoor in de plaats worden deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

1.leder door LeVinck gedaan aanbod of offerte tot het verrichten van werkzaamheden is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de offerte niet vrijblijvend is dient het aanbod/offerte binnen een termijn van 30 (dertig) dagen door de Opdrachtgever geaccepteerd te worden.

2.LeVinck is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

3.Alle aan LeVinck verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met LeVinck en worden door haar uitgevoerd, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij LeVinck werkzame persoon zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten. 

4.Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en LeVinck wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat LeVinck een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. 

5.Een aanbod/offerte is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij LeVinck mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.

6.Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfskosten, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders afgesproken worden de reiskosten berekend door de reisafstand in kilometers van het vestigingsadres van LeVinck , zoals aangegeven door Google Maps maal € 0,30 exclusief BTW per kilometer. 

Artikel 4 Communicatie

1.De Opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet. De verzending van e-mails en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. LeVinck is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. LeVinck gebruikt het opgegeven e-mailadres totdat Opdrachtgever aangeeft dat een ander e-mailadres moet worden gebruikt.

2.In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan LeVinck heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht LeVinck heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

3.Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door LeVinck verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door LeVinck gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van LeVinck het tegendeel blijkt of het een expliciet op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

Artikel 5 Benodigde informatie

1.Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, tijdig alle relevante informatie verstrekken aan LeVinck die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Dit is alle informatie welke LeVinck naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door LeVinck verzocht.

2.Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan LeVinck verstrekte informatie, ook indien deze van Derden afkomstig is.

3.LeVinck kan slechts aan de op haar rustende zorgverplichting ten opzichte van Opdrachtgever voldoen indien Opdrachtgever zijn de vorige leden genoemde verplichtingen nakomt

4.Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat LeVinck meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast LeVinck het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart LeVinck voor schade die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige Bescheiden.

5.Op eerste verzoek zal LeVinck de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

1.LeVinck bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

2.LeVinck bepaalt door welke persoon of personen uit haar organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd, en is gerechtigd de betreffende persoon of personen door een ander persoon of personen te vervangen. Voorts bepaalt zij op welke wijze en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van LeVinck bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.

3.LeVinck is bevoegd Derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen, indien naar het oordeel van LeVinck de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. Derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan LeVinck verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

4.Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is LeVinck nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij LeVinck bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij LeVinck steeds de haar kenbare bedoeling van Opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

5.Indien Opdrachtgever Derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, is hij daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen overeenstemming is bereikt.

6.Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een Derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal  LeVinck niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of andere tekortkomingen van deze (rechts)persoon.

7.Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen is, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, dit nimmer een fatale termijn. 

8.Indien tussen Opdrachtgever en LeVinck een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om de noodzakelijke Bescheiden/informatie tijdig, volledig, in de gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen of de een vooruitbetaling te doen, indien overeengekomen, dan treden partijen in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht uitgevoerd dient te worden. 

9.LeVinck zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

10.Indien tijdens de uitvoering van de opdracht ten behoeve van Opdrachtgever meer of andere Werkzaamheden zijn verricht dan waartoe opdracht is verstrekt, wordt aan de op die werkzaamheden betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van LeVinck het vermoeden ontleend dat die Werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijn verricht, mits die aantekeningen (onder meer) betrekking hebben op tussen LeVinck en Opdrachtgever mede in verband met bedoelde werkzaamheden gevoerd overleg.

Artikel 7 Geheimhouding 

1.LeVinck is verplicht tot geheimhouding van de door Opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door LeVinck krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden, daaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen en plannen. De geheimhoudingsplicht geldt niet tegenover de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde Derden als bedoeld in het vorige artikel.

2.LeVinck is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet bevoegd de door Opdrachtgever verstrekte informatie noch de resultaten van haar werkzaamheden voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij krachtens inhoud, aard of strekking van de opdracht bestemd zijn. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval LeVinck deze informatie op basis van een wettelijke plicht dient te verstrekken of indien zij voor zichzelf optreedt in een tuchtprocedure of gerechtelijke procedure, waarbij verstrekking van de betreffende gegevens naar haar oordeel in haar belang kan zijn.

3.LeVinck is gehouden haar uit de vorige twee leden van dit artikel voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan haar Medewerkers en door haar ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde Derden. Derden zullen op hun beurt deze verplichtingen doorleggen aan de voor hen werkzame personen.

4.Na afloop van de Opdracht zullen deze gegevens worden bewaard totdat tot de vernietiging van het dossier wordt overgegaan (tenminste 7 (zeven) jaar na het afsluiten van het desbetreffende dossier).

Artikel 8 Intellectuele eigendom

1.De rechten met betrekking tot alle (geestes-) producten en bescheiden, die door LeVinck in het kader van de Opdracht worden gebruikt - waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. – of die het resultaat zijn van de door LeVinck krachtens de opdracht verrichte Werkzaamheden - waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. - berusten uitsluitend bij LeVinck, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

2.LeVinck heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in zijn dossier te houden ook al vraagt Opdrachtgever vernietiging of teruggave van zijn dossier.

3.LeVinck behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van Derden wordt gebracht.

4.Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LeVinck niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 8.1 bedoeld producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

Artikel 9 Honorarium

1.Het honorarium voor de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door LeVinck gehanteerde uurtarief, waarbij gerekend wordt per tijdseenheid van 30 minuten, dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen. Het honorarium is exclusief omzetbelasting. Tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de Opdracht gemaakte kosten - daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere 'out-of pocket' uitgaven alsmede de kosten van de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde Derden - niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

2.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zendt LeVinck maandelijks een factuur.

3.LeVinck is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het basisjaar is het jaar waarop de Opdracht is gestart, de peildatum is 1 oktober.

4.Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend.

5.Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de opdracht lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, waaronder begrepen maar niet alleen de aanpassingen conform het vorige lid, is LeVinck bevoegd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.

6.Eventuele (na)heffingen voor van de fiscus of andere overheidsinstanties met betrekking tot de werkzaamheden van LeVinck – zoals, maar niet beperkt tot pensioenverplichtingen of sociale premieheffing- zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 


Artikel 10 Betaling en zekerheid

1.LeVinck is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen te verlangen. Ontvangen voorschotten worden met de eindafrekening van de Opdracht verrrekend.

2.Betaling van declaraties van LeVinck dient zonder beroep op opschorting of verrekening te geschieden en zonder dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren, binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd.

3.Indien Opdrachtgever ondanks het vorige lid meent een reden te hebben waarom hij stelt de betaling van een factuur op te kunnen schorten dient hij dit onmiddellijk aan LeVinck schriftelijk kenbaar te maken op verval van recht om een beroep te doen op een opschorting van de betaling. 

4.Indien een declaratie, of voorschothonorarium, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan LeVinck haar werkzaamheden opschorten. LeVinck is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5.Alle in redelijkheid door LeVinck in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Opdracht voortvloeiende betalingsverplichtingen.

Artikel 11 Reclames 

1.Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door LeVinck verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan LeVinck kenbaar te maken binnen 30 (dertig) dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

2.Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in artikel 10.1 bedoeld.

3.Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van LeVinck terecht reclameert, is LeVinck bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende Werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Opdracht te geven.

4.Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

1.Iedere aansprakelijkheid van LeVinck alsmede van haar bestuurders, haar vennoten, haar Medewerkers en de door LeVinck bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde Derden, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van LeVinck of de ingeschakelde Derde wordt uitgekeerd, inclusief het door LeVinck of de ingeschakelde Derde te dragen eigen risico. Onder LeVinck zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar Werknemers alsmede eventueel door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde Derden. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering komt of indien de aansprakelijkheid niet door de verzekering wordt gedekt, is de door LeVinck te vergoeden schade beperkt door de som der netto ontvangen betalingen voor de Opdracht met betrekking tot het honorarium over de voorafgaande drie maanden, met een maximum van € 30.000,--.

2.LeVinck is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van LeVinck gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, in het bijzonder onrechtmatige daad. Anderen dan de Opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst(en) en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

3.LeVinck is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn informatieverplichting of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4 instaat.

4.Opdrachtgever vrijwaart LeVinck voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten op door de Opdrachtgever verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

5.LeVinck is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken Derden als bedoeld in artikel 6.5.

6.LeVinck is overigens steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Indien redelijkerwijs mogelijk overlegt hij hierover eerst met LeVinck. 

7.Opdrachtgever vrijwaart LeVinck voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door LeVinck uitgevoerde opdracht.

8.Indien de werkzaamheden van (een Medewerker van) LeVinck bestaan uit het, eventueel in plaatsvervanging, vervullen van een bestuurlijke functie, waaronder, maar niet beperkt tot lid van het bestuur, lid van het college van belanghebbenden, lid van een verantwoordingsorgaan, lid van de raad van toezicht, lid van een commissie en/of lid van een werkgroep, dan zorgt Opdrachtgever voor een afdoende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, die in ieder geval dekking biedt voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit het verrichten van de bestuurlijke functie. Indien de verzekering, om welke reden dan ook niet is afgesloten of niet tot uitkering komt voor de door LeVinck geleden schade, draagt Opdrachtgever de geldelijke gevolgen van een eventuele aansprakelijkheidsstelling of andere actie in of buiten rechte , waaronder, maar niet beperkt tot geldelijke gevolgen van vonnissen, geldboetes, in het kader van schikkingen betaalde bedragen en  door LeVinck in redelijkheid te maken juridische kosten.

Artikel 13 Overmacht

1.LeVinck is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor LeVinck redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van LeVinck ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

2.Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van LeVinck geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van ziekte, verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde Derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van LeVinck kan worden gevergd.

Artikel 14 Vervaltermijn

1.Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat LeVinck de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 11.1 is gebeurd, onverwijld schriftelijk aan LeVinck kenbaar te maken. 

2.Zodra Opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de Opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bewijzen gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van de beweerdelijke aanspraak jegens LeVinck schriftelijk aan LeVinck mede te delen op straffe van verval van recht.

3.Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW), indien Opdrachtgever binnen  1 (één) jaar na de dag waarop de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, deze aanspraak niet schriftelijk bij LeVinck heeft gemeld. 

Artikel 15 Beschikbaarstelling personeel en/of ruimte door Opdrachtgever

1.Indien Partijen zijn overeengekomen dat Medewerkers van Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zullen worden ingeschakeld, is Opdrachtgever verplicht die Medewerkers tijdig aan LeVinck beschikbaar te stellen. LeVinck is voor schade van Opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van werkzaamheden door deze Medewerkers, niet aansprakelijk. 

2.Indien Partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk bij Opdrachtgever zal plaatsvinden, is Opdrachtgever verplicht tijdig en kosteloos eigen werkruimte met telecommunicatie- en/of datanetaansluiting aan LeVinck beschikbaar te stellen, welke geschikt zijn om de werkzaamheden in en mee uit te voeren en minimaal voldoen aan de wettelijk gestelde ARBO-normen.

Artikel 16 Annulering en beëindiging overeenkomst  

1.Bij annulering van de Opdracht door Opdrachtgever korter dan twee maanden voor start van de werkzaamheden van de Opdracht, is Opdrachtgever verplicht 20% van het overeengekomen bedrag te voldoen.

2.leder van partijen is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden tegen het einde van een kalendermaand door opzegging  te beëindigen. 

3.Opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.

4.Opdrachtgever is na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en de tot betaling van de nog niet gefactureerde Werkzaamheden en kosten van LeVinck, inclusief die kosten met betrekking tot Derden.

5.Indien de overeenkomst door LeVinck wordt beëindigd, dan zal zij in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan Derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. De hiermee gemoeide tijd zal Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

6.In afwijking van het bepaalde in 18.1 LeVinck bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn op het tijdstip waarop:

a.Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

b.Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;

c.  Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

d.op de eigendommen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;

e.Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;

f.  naar het oordeel van LeVinck inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden.

7.Voorts is LeVinck bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LeVinck op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is is LeVinck gerechtigd tot vergoeding van schade die daardoor direct en indirect is ontstaan.

8.Indien de overeenkomst door opzegging of ontbinding eindigt is LeVinck op generlei wijze jegens Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van schade. 

9.Indien LeVinck bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld aan Opdrachtgever is deze gehouden deze binnen 14 (veertien) dagen na beëindiging van de overeenkomst vrij van gebreken te retourneren. Indien Opdrachtgever daarmee ook na daartoe strekkende aanmaning in gebreke blijft, heeft LeVinck het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17 Diversen

1.Op de rechtsverhouding tussen LeVinck en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn om van enig geschil dat tussen LeVinck en Opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen. Tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft, worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waarop zij van toepassing zijn verklaard, voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost Brabant (locatie ‘s Hertogenbosch).

2.In het geval de inhoud van de schriftelijk tussen LeVinck en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de andersluidende schriftelijk gemaakte afspraken.

3.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever, alsook op alle overige rechtsbetrekkingen, waaronder onder andere begrepen onrechtmatige daad, die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

4.Deze algemene voorwaarden staan op de website van LeVinck, www.levinck.nlen worden op eerste verzoek ook toegestuurd.

5.Indienéén of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen. Indien één of meer bepalingen ongeldig of niet afdwingbaar blijken blijft de rest van de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden worden begrepen, in stand.

6.LeVinck is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zullen vanaf moment publicatie op de website van LeVinck van toepassing zijn op alle overeenkomsten. Opdrachtgever heeft het recht om binnen één maand na publicatie van de gewijzigde algemene voorwaarden op de website schriftelijk bezwaar te maken tegen de toepassing van de nieuw gepubliceerde voorwaarden. Indien de Opdrachtgever tijdig bezwaar maakt tegen de nieuw gepubliceerde algemene voorwaarden zullen tussen partijen de op dag voor de publicatie van de nieuwe algemene voorwaarden geldende algemene voorwaarden toepasselijk blijven.