Pensioenfonds Recreatie

Bij Pensioenfonds Recreatie, SPR, was LeVinck Cao en Bestuur actief betrokken als bestuurder en lid dagelijks bestuur namens de RECRON, vereniging van recreatieondernemers in Nederland. Het pensioenfonds heeft een vermogen van ca. 1 miljard euro en 90.000 deelnemers (actieven, slapers en gepensioneerden) uit de verblijfsrecreatie en zwembaden.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde die in de cao voor de verblijfsrecreatie is opgenomen. Het SPR bestuur voert namens sociale partners het daarbij behorende pensioencontract uit. Het bestuur, dat bestaat uit zeven bestuursleden, waarvan drie namens de RECRON, komt maandelijks bijeen. Het onderhoudt contacten met haar Verantwoordingsorgaan en legt sinds 2014 ook verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Geregeld is er overleg met cao-partijen aan de "pensioentafel'. Dit laatste is vooral gericht op de invulling van het pensioencontract in relatie tot het nieuwe Financiële Toetsingskader en de verantwoordelijkheid van cao-partijen rondom hun pensioenambitie. Het pensioen wordt uitgevoerd door TKP Pensioen en het bestuur laat zich in haar dagelijkse bestuurlijke activiteiten ondersteunen door Montae, pensioenbureau. De laatste jaren staan in het teken van de nieuwe pensioenwetgeving.